1. A nyilatkozat tárgya

1.1. Jelen adatkezelési nyilatkozat elsősorban a Weboldalon (https://www.maze.hu) az Adatkezelő által összegyűjtött nem személyes adatok, a nyilatkozat 9. pontjában meghatározott célokra történő felhasználására vonatkozik.

1.2. Az információkat – melyek a kapcsolattartást szolgálják – a vonatkozó hatályos jogszabályoknak eleget téve, kellő körültekintéssel, az Adatkezelő szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem enged hozzáférést, harmadik félnek személyes adatokat nem ad ki.

2. Értelmező rendelkezések, fogalmak

2.1. Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

2.3. Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, továbbá az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

2.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.5. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.6. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.7. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.8 Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.9. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.10. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.11. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

2.12. Adattárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

2.13. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.14. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.15. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

2.16. Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

2.17. Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

2.18. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

2.19. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

3. Az Adatkezelő

3.1. A Weboldal tulajdonosa MAZE Kft.(cím: 2600 Vác, Naszály út 18., a továbbiakban: Adatkezelő).

3.2. Az Adatkezelő Értinettek által megadott, vagy harmadik féltől megszerzett személyes adatok tekintetében adatkezelést végez.

3.3. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat csak az Adatkezelő ismerheti meg, a rendszer Adatkezelő szerverein működik, az adatok ezeken kerülnek tárolásra, amelyek bérlet gépteremben fizikailag biztonságos helyen üzemelnek. A technikai hátteret az Adatkezelő biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.

4. A Weboldal szolgáltatása

4.1. A Weboldal az Adatkezelő szolgáltatásait mutatja be. A Weboldal látogatása regisztrációhoz nem kötött.

5. Személyes adatok

5.1. A Szolgáltató az alábbi személyes azonosításra alkalmas adatokat gyűjt:

Kezelt adatok köre: dátum, időpont, IP cím, a Weblapon belül meglátogatott oldal címe
Adatkezelés célja: a honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat (naplóállományokban)
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Megőrzés: a naplóállományokat legfeljebb 12 hónapig őrzi meg adatkezelő
Megjegyzés: Adatkezelő az itt kezelt adatkört tartalmazó naplóállományokat nem kapcsolja össze más módon kezelt személyes adatokkal, nem törekszik a felhasználó személyének beazonosítására.

5.2. Az Adatkezelő által összegyűjtött és kezelt személyes adatokat kizárólag arra használja fel, hogy válaszoljon a megkeresésekre, valamint rendszeres tájékoztatást küldjön az érintettek részére levélben és e-mail-ben.

5.3. Az adatkezelés- és feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása.

6. Adatkezeléshez való hozzájárulás megtagadása

6.1. Amennyiben az érintett nem járul hozzá adatainak az Adatkezelő általi kezeléséhez, abban az esetben az Adatkezelő jogosult megtagadni a szolgáltatást.

7. Az adatkezelő adatai

7.1. Adatkezelő, neve, címe, elérhetőségei:

7.1.1. MAZE Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 2600 Vác, Naszály út 18.)

7.2. Amennyiben az érintett hozzájárulását adja az adatkezeléshez, az Adatkezelő jogosult hasznos információkat, híreket, valamint új szolgáltatásokról szóló értesítéseket küldeni az érintettek részére e-mail címükön keresztül, illetve Adatkezelő kérheti az adatkezeléssel érintettek véleményét a részére nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban.

7.3. Az adatkezeléssel érintett jogosult kérelmezni az Adatkezelő tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. Továbbá az érintett jogosult másolatot kérni az Adatkezelő vonatkozó adatkezelésével kapcsolatos információkról.

7.4. Az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett kezelt, feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, miután a tájékoztatást kérő személyt beazonosította.

7.5. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

7.6. Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

7.7. Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal, bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.naih.hu

8. Személyes adatok megosztása

8.1 Adatkezelő harmadik fél részére semmilyen célból sem ad el, illetve kölcsönöz személyes információkat. Bizonyos speciális esetekben, a következő körülmények között tesznek közzé személyes információkat:

8.1.1. Amennyiben Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy a személyes információk felfedése szükséges annak érdekében, hogy azonosítsa azokat a személyeket, felvegye a kapcsolatot azokkal a személyekkel, illetve jogi eljárást indítson azok ellen a személyek ellen, akik az érintettnek kárt okozhatnak; vagy az Adatkezelő jogaiban és tulajdonában kárt okoznak, illetve beleavatkoznak az Adatkezelő működésébe, vagy akik a honlap egyéb használóinak okoznak kárt, illetve tevékenységeikkel bárkinek is kárt okoznak

8.1.2. Ha a törvény szükségessé teszi, továbbá, ha bíróság vagy nyomozó hatóság azt bűnügyi kivizsgálásokkal kapcsolatban kéri, vagy ha polgári, ill. a közigazgatási hatóságok függő polgári ügyek és közigazgatási eljárások kivizsgálásakor kérik azt.

9. Nem személyes adat felhasználása

9.1. Adatkezelő személyes azonosításra nem alkalmas információkat is gyűjt statisztikai célokra.

9.2. Ezen a célok közé tartozik a weboldal látogatók számának követése, a látogatók internet szolgáltatóiknak domain nevei.

9.3. A statisztikai információkat az Adatkezelő az általa kínált szolgáltatások javítására használja fel. Ebben a folyamatban személyes adatokat nem kerülnek megosztásra.

10. Felelősség

10.1. A Weboldal használatából eredő kockázatot az Érintett viseli. Az információk technikai pontatlanságokat vagy nyomdai hibákat is tartalmazhatnak. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje vagy módosítsa a Weblapon található információkat.

10.2. Az Adatkezelő nem vállal garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan a Weboldalon található információknak vagy tartalomnak bármilyen konkrét célra való alkalmazhatóságáért, valamint megfelelőségéért, továbbá használatáért.

10.3. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget bármilyen fajta, a Weboldalon megjelenő információval vagy tartalommal okozott károkért, beleértve, de nem kizárólagosan, a közvetlen, közvetett, következményekből eredő vagy előre nem látható károkat. Jelen felelősséget kizáró, illetve korlátozó rendelkezés nem érinti a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.

10.4. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

11. Cookie-k alkalmazása

11.1. Ez a Weboldal egy úgynevezett „süti” technikát is felhasználhat. A süti egy olyan kis szövegfájl, amelyet a honlap szolgáltatója helyez el az érintett számítógépének merevlemezén. A sütik további funkciókat biztosítanak a Weboldal számára, illetve segítségükkel az Adatkezelő pontosabban fel tudja mérni a Weboldal használatát. Bármilyen esetben is kerülnek alkalmazásra a sütik, az Adatkezelő nem gyűj össze olyan információkat, amelyek személyesen azonosítják az érintettet.

11.2. Ez a Weboldal csak a weblap működéséhez szükséges cookie-kat használ.

11.3. Az egyetlen olyan személyes azonosító információ, amelyet az Adatkezelő közvetlenül begyűjt, az az érintett által önkéntesen megadott információ.

12. Biztonság

12.1. Az Adatkezelő szabványoknak megfelelő tűzfallal és jelszó védelemmel ellátott biztonsági adathálózatot működtet. Az Adatkezelő a biztonsági intézkedéseik segítségével mindent megtesz azért, hogy az ellenőrzése alatt álló adatok elvesztését, helytelen használatát, illetve megváltoztatását kiküszöbölje.

12.2. Kizárólag csak az Adatkezelő arra jogosult alkalmazottainak van hozzáférése az Érintett által megadott információkhoz.

13. Módosítások

13.1. Alkalmanként az Adatkezelőnek módjában áll megváltoztatni jelen adatkezelési nyilatkozatot. Amennyiben lényegbevágó változtatásunk történnek, ezekről az Adatkezelő értesítést is közöl a Weboldalon.

13.2. A Weboldal folyamatos használatával az Érintett elfogadja Adatkezelési nyilatkozatot és a végrehajtott változtatásokat is.

14. Záró rendelkezés

14.1. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismerik el jelen nyilatkozat tartalmát és fenntartja a jogot annak módosítására.